HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Mục 1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN Điều 17. Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định thành các nhóm sau đây: [...]

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP

Điều 31. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất 1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn [...]

HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THEO THÔNG TƯ 53/2018/TT-BCT

Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ sở kinh doanh khí; 2. Tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Đối tượng huấn luyện 1. Nhóm 1, bao gồm: a) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh [...]