Huấn luyện an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí theo thông tư 53/2018/TT-BCT

Khí đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, đi đôi với vai trò không thể phủ nhận trong  đời sống của con người, là những nguy cơ về mất an toàn, gây cháy nổ gây nguy hiểm đến những người làm việc trực tiếp và những người sử dụng khí. Để đảm bảo an toàn cho người lao động thì công tác huấn luyện an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí là vô cùng cần thiết.

Huấn luyện an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí theo thông tư 53/2018/TT-BCT

Quy định về huấn luyện an toàn trong kinh doanh khí

Tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Kinh doanh khí đã nêu rõ “Những người có liên quan đến việc quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn. Định kỳ hàng năm cơ sở kinh doanh khí tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động”.

Như vậy, huấn luyện về kỹ thuật an toàn lĩnh vực kinh doanh khí là công tác bắt buộc đối với cá nhân và cơ sở đang hoạt động trong lĩnh vực khí.

Đối tượng huấn luyện 

Đối tượng huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí được quy định tại Thông tư 53/2018/TT-BCT Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí như sau:

1. Nhóm 1, bao gồm:

a) Người đứng đầu các cơ sở kinh doanh hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh khí của cơ sở.

b) Những người đứng đầu các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương.

c) Cấp phó người đứng đầu theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí.

2. Nhóm 2, bao gồm:

a) Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở;

b) Người chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận và vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở.

4. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

>>> XEM THÊM: Kinh doanh gas và những thủ tục cần phải biết

Nội dung huấn luyện an toàn trong kinh doanh khí

1. Nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (trừ Cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng chai (Cửa hàng LPG)) và cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG được quy định tại Phụ lục I.

2. Nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với Cửa hàng LPG được quy định tại Phụ lục II.

3. Nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG quy định tại Phụ lục III.

Huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí
Huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí

Hình thức và thời gian huấn luyện an troàn trong kinh doanh khí

1. Hình thức huấn luyện:

a) Huấn luyện lần đầu.

b) Huấn luyện định kỳ hàng năm.

c) Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có thay đổi vị trí làm việc, thay đổi công nghệ, khi người lao động nghỉ việc từ sáu tháng trở lên, hoặc khi kiểm tra không đạt yêu cầu.

2. Thời gian huấn luyện lần đầu:

a) Nhóm 1: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

b) Nhóm 2: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

c) Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

3. Thời gian huấn luyện định kỳ: bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.

4. Thời gian huấn luyện lại: Bằng thời gian huấn luyện lần đầu.

5. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

>>> XEM THÊM: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ

Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

1. Cơ sở kinh doanh khí hoặc các tổ chức huấn luyện được cơ sở kinh doanh khí thuê huấn luyện chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện.

2. Quy định về kiểm tra

a) Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện.

b) Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên.

3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc huấn luyện, cơ sở kinh doanh khí hoặc tổ chức huấn luyện ban hành quyết định công nhận kết quả huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

4. Hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn bao gồm:

a) Tài liệu huấn luyện;

b) Danh sách đối tượng huấn luyện với các thông tin và chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện theo mẫu tại Phụ lục IV.

c) Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác;

d) Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn;

đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn theo mẫu tại Phụ lục V (đối với trường hợp tổ chức huấn luyện được cơ sở  kinh doanh khí thuê huấn luyện).

5. Cơ sở kinh doanh khí có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này trong thời hạn 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh khí

1. Tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí của cơ sở đảm bảo các quy định về chương trình và nội dung huấn luyện quy định tại Thông tư này.

2. Đảm bảo người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành đó.

Xử lý vi phạm về huấn luyện kinh doanh khí

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 52 Nghị định 99/2020/NĐ-CP, ta có quy định về việc xử lý vi phạm trong huấn luyện kinh doanh khí như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí, không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

Như vậy, nếu không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí thì sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Để được hỗ trợ thêm thông tin Anh/Chị vui lòng liên hệ 0938387928 (Mr. Lộc)