HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Theo Nghị định 71, tùy vào từng chức vụ nắm giữ mà mỗi người hoạt động trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp có nội dung đào tạo, huấn luyện khác nhau. Cụ thể: Nội dung huấn luyện đối với người quản lý bao gồm: Quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu […]

Chi tiết Liên hệ