GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm được thực hiện theo quy định của Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 04 năm 2020 1. Nội dung của Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm a) Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của đơn vị được cấp giấy phép; họ […]

Chi tiết Liên hệ