HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THEO THÔNG TƯ 53/2018/TT-BCT

Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ sở kinh doanh khí; 2. Tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Đối tượng huấn luyện 1. Nhóm 1, bao gồm: a) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản […]

Chi tiết Liên hệ