Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất   1. Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: Quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ và điều chỉnh bổ sung theo Khoản 20, Điều […]

Chi tiết Liên hệ

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Sự cố hoá chất là một nguồn nguy cơ mất an toàn, gây nguy hiểm đến những người làm việc ở nơi cơ sở xảy ra sự cố cũng như đối với môi trường xung quanh. Hiện nay, nhà nước ta có những quy định dảnh riêng cho các cơ sở trong lĩnh vực hoá […]

Chi tiết Liên hệ