Gas được sử dụng trong sinh hoạt

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ

 Điều kiện kinh doanh khí Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm: a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; b) Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc […]

Chi tiết Liên hệ

Huấn luyện an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí theo thông tư 53/2018/TT-BCT

Khí đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, đi đôi với vai trò không thể phủ nhận trong  đời sống của con người, là những nguy cơ về mất an toàn, gây cháy nổ gây nguy hiểm đến những người làm việc trực tiếp và những người […]

Chi tiết Liên hệ