Luật Bảo vệ môi trường: Số 55/2014/QH13 của Quốc Hội khóa 13

Luật Bảo vệ môi trường Số 55/2014/QH13 của Quốc Hội khóa 13. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 55/2014/QH13 Ngày ban hành 23/06/2014
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 683+684, năm 2014 Ngày đăng công báo 17/07/2014
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
Thông tin áp dụng

1. Hồ sơ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về môi trường trước ngày Luật này có hiệu lực thì được xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận. 2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận đó.

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần