Nghị định 13/2011/NĐ-CP Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001;
Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương, thông báo nghị định 13/2011/NĐ-CP như sau:

Nội dung nghị định 13/2011/NĐ-CP

Nghị định 13/2011/NĐ-CP của Chính Phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Số ký hiệu 13/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 11/02/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 103+104, năm 2011 Ngày đăng công báo 24/02/2011
Ngành Công Thương Lĩnh vực Dầu khí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về an toàn các công trình dầu khí trên đất liền (sau đây
gọi là các công trình dầu khí) kể cả các đảo, phạm vi cảng biển, sông, ngòi nhưng
không bao gồm các công trình dầu khí ngoài khơi để đảm bảo an toàn cho con người,
xã hội, môi trường và tài sản.

2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và
tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động liên quan đến công trình
dầu khí.

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: