Thông tư 46/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn về chất lượng natri hydroxit công nghiệp

Thông tư 46/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp

Nội dung thông tư 46/2020/TT-BCT

Số hiệu : 46/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 21/12/2020

I. Quy định chung

 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với natri hydroxit công nghiệp (NaOH, có mã HS theo phụ lục của quy chuẩn này) sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.
  Quy chuẩn này không áp dụng đối với natri hydroxit tinh khiết và natri hydroxit thực phẩm.

 2. Đối tượng áp dụng

  Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển natri hydroxit công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

II. Quy định về kỹ thuật

 1. Tài liệu viện dẫn

  1.1. TCVN 3795:1983 về natri hydroxit kỹ thuật – phương pháp xác định hàm lượng natri hydroxit, tổng lượng bazơ và natri cacbonat.
  1.2. TCVN 3796:1983 về natri hydroxit kỹ thuật – Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua.
  1.3. TCVN 3797:1983 về natri hydroxit kỹ thuật – phương pháp so màu xác định hàm lượng sắt.
  1.4. TCVN 1055:1986 về thuốc thử – phương pháp chuẩn bị các thuốc thử, dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích.
  1.5. TCVN 2117-2009 (ASTM D 1193-06) về nước thuốc thử – yêu cầu kỹ thuật.

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: