Thông tư 50/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn về chất lượng amoniac công nghiệp

Thông tư 50/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amoniac công nghiệp

Nội dung thông tư 50/2020/TT-BCT

Số hiệu : 50/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amoniac công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 21/12/2020

I. Quy định chung

 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với amoniac lỏng công nghiệp hàm lượng từ 10% đến 35% có mã HS 28142000 (sau đây gọi tắt là amoniac công nghiệp) sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.
  Quy chuẩn này không áp dụng đối với amoniac tinh khiết và amoniac thực phẩm.

 2. Đối tượng áp dụng

  Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển amoniac công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

II. Quy định về kỹ thuật

 1. Tài liệu viện dẫn

  1.1. TCVN 2615:2008 (ISO 7108:1985) về Dung dịch amoniac sử dụng trong công nghiệp – xác định hàm lượng amoniac – Phương pháp chuẩn độ.
  1.2. TCVN 4560:1988 Nước thải – Phương pháp xác định cặn không tan trong nước thải.
  1.3. TCVN 2618:1993 Amoniac lỏng tổng hợp – phương pháp xác định hàm lượng sắt.
  1.4. ASTM E291-18: Standard test methods for chemical analysis of caustic soda and caustic potash (sodium hydroxide and potassium hydroxide)

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: