Thông tư 50/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amoniac công nghiệp

Số hiệu : 50/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amoniac công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 21/12/2020