Thông tư 53/2018/TT-BCT Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;
Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 53/2018/TT-BCT quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí như sau:

Nội dung thông tư 53/2018/TT-BCT

Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí
Số ký hiệu 53/2018/TT-BCT Ngày ban hành 25/12/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo
Ngành Công nghiệp

Công Thương

Lĩnh vực An toàn kỹ thuật công nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ công thương Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Cơ sở kinh doanh khí;
 2. Tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Đối tượng huấn luyện

 1. Nhóm 1, bao gồm:
 2. a) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở.
 3. b) Người đứng đầu các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương.
 4. c) Cấp phó người đứng đầu theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí.
 5. Nhóm 2, bao gồm:
 6. a) Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở;
 7. b) Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc.
 8. Nhóm 3, bao gồm người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở.
 9. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin thông tư: