Thông tư 49/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

Số hiệu : 49/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 21/12/2020