Thông tư 49/2020/TT-BCT về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

Thông tư 49/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

Nội dung thông tư 49/2020/TT-BCT

Số hiệu : 49/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 21/12/2020

I. Quy định chung

 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với Poly Alumimium Chloride có mã HS 38249999 (sau đây gọi tắt là PAC) sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.

 2. Đối tượng áp dụng

  Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển PAC, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

II. Quy định về kỹ thuật

 1. Tài liệu viện dẫn

  1.1. IS 15573:2005 Tiêu chuẩn Ấn Độ – Poly Alumimium Chloride.
  1.2. JIS K 1475:2006 Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản – Poly Alumimium Chloride đối với các công trình về nước (Sửa đổi lần 1).
  1.3. AOAC 2007 (990.08) – AOAC Official Method 990.08 Metals in Solid Wastes Inductively coupled Plasma Atomic Emission Spectrometic method.
  1.4. TCVN 4560:1988 Nước thải – Phương pháp xác định cặn không tan trong nước thải.

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: