Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2018 về luật hóa chất

VĂN BẢN HỢP NHẤT 10/VBHN-VPQH NĂM 2018 HỢP NHẤT LUẬT HÓA CHẤT DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH

Nội dung Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH

Số hiệu: 10/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 29/06/2018 Ngày hợp nhất: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất,
quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà
nước về hoạt động hóa chất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ
chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

 1. Hoạt động hóa chất phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định
  khác của pháp luật có liên quan.
 2. Hoạt động liên quan đến chất phóng xạ, chất thải phóng xạ tuân theo quy
  định của pháp luật về an toàn bức xạ, năng lượng nguyên tử.
 3. Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước quốc tế
  liên quan đến hóa chất và hoạt động hóa chất mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam là thành viên thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Tải file dưới đây để xem đầy đủ nội dung văn bản: