BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

MỞ ĐẦU Giới thiệu về dự án hoặc cơ sở hóa chất Tính cần thiết phải lập Biện pháp. Các căn cứ pháp lý lập Biện pháp. Chương 1 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN/CƠ SỞ HÓA CHẤT Quy mô đầu tư, sản xuất, kinh doanh: Công [...]

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

I. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất:xem tại Phụ lục IV của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Đối tượng phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự [...]

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOÁ CHẤT

Kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện căn cứ theo phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2015. Vì vậy khi cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực hóa chất phải đăng ký kinh doanh và đề nghị Sở Công thương cấp Giấy chứng [...]

Tin tức

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mục 1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN [...]

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 31. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất 1. Tổ chức, cá nhân [...]

Giải pháp lưu giữ hàng hóa

Ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng đến dịch vụ cho thuê kho [...]

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

I. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Danh mục Hóa chất [...]

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOÁ CHẤT

Kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện căn cứ theo [...]