BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Đối tượng phải xây dựng Biện pháp a) Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng […]

Chi tiết Liên hệ