KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất   1. Danh mục Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: Quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ 2. Đối tượng phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng […]

Chi tiết Liên hệ