HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ NGUY HIỂM THEO THÔNG TƯ 37/2020/TT-BCT

Tập huấn vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo Thông tư 37/2020/TT-BCT Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian tập huấn Đối tượng tập huấn: Người điều khiển phương tiện, thủ kho, người áp tải, người xếp dỡ hàng hóa khi tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Nội dung tập huấn […]

Chi tiết Liên hệ