Thông tư 48/2020/TT-BCT Ban hành quy chuẩn về hoá chất nguy hiểm

Thông tư 48/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm.

Nội dung thông tư 48/2020/TT-BCT

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 48/2020/TT-BCT
Ngày ban hành 21/12/2020
Ngày có hiệu lực 01/01/2022
Người ký Trần Tuấn Anh
Trích yếu Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Phân loại Thông tư

I. Quy định chung

 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp.

 2. Đối tượng áp dụng

  Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp.

 3. Giải thích từ ngữ và từ viết tắt

  Trong quy chuẩn này các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
  3.1. GHS là tên viết tắt của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals).
  3.2. Hình đồ cảnh báo là hình ảnh cung cấp thông tin về các mối nguy hại vật chất, sức khỏe và môi trường theo GHS được quy định cụ thể tại phụ lục A Quy chuẩn này.

Tải file dưới đây để xem đầy đủ thông tin nghị định: