Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017

Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2021, Bộ Công Thương chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Hiện nay, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi và dự thảo Tờ trình Chính phủ. Ngoài việc đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, thực hiện Thủ tục Thông báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) theo quy định của Tổ chức thương mại quốc tế WTO, hồ sơ Dự thảo Nghị định (bao gồm: Dự thảo Nghị định, Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương để nhận ý kiến góp ý rộng rãi từ các tổ chức cá nhân.

Chi tiết Nghị định 113/2017/NĐ-CP xem tại đường link: http://legal.moit.gov.vn/default.aspx?page=document_bill&do=detail&doc_id=1143&rand=637614406958134745

Nguồn: www.cuchoachat.gov.vn