Thông báo về việc thực hiện chế độ báo cáo hóa chất hàng năm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HÓA CHẤT HÀNG NĂM

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân như sau:

     “a) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này gửi Sở Công Thương tinh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất;

     b) Sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được hoàn thiện, chế độ báo cáo định kỳ quy định tại điểm a khoản này sẽ đưoc thực hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;”.

     Theo Thông báo số 211/TB-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2018

Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đã chính thức vận hành tai địa chi http://chemicaldata.gov.vn.từ ngày 31 tháng 7 năm 2018. Hệ thống là kênh cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định quản lý hóa chất cũng như xây dựng các kề hoạch kiêm soát sự cổ, rui ro, nguy hiểm của hóa chất đến môi trường đồng thời là nơi tiếp nhận báo cáo hoạt động hằng năm.

     Như vậy, đến thời điểm này các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất đều phải thực hiện báo cáo hoạt động hóa chất năm 2019 trên hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia: http://chemicaldata.gov.vn.

Các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất theo Điều 28, Điều 29 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Hướng dẫn dành cho doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *